top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities 

In deze onder Algemene voorwaarden en in iedere overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan; 

 1. Opdrachtnemer La Luna entertainment bureau, Vijverdwarsstraat 16 5555 EJ te Valkenswaard en gebruiker van deze algemene voorwaarden. 

 2. Opdrachtgever: de (rechts) persoon, die aan La Luna een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement. 

 3. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Opdrachtgever en La Luna tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement. 

 4. Derden: iedere andere partij (in de meest ruime zin) die, alleen of in groepsverband, door La Luna is ingeschakeld tot het verzorgen van een gedeelte van het evenement, zoals techniek of artiesten. 

 5. Projectdatum: de(eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door La Luna te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden. 

 6. Locatie/Tijd: de met Opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering. 

 7. Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook. 

 8. Overmacht`; Onder Overmacht wordt in aanvulling op artikel 6:75BW onder meer verstaan; abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend handelen of nalaten van door La Luna ingeschakelde derden dat niet aan La Luna toegerekend kan worden, waaronder onder meer dient te worden verstaan het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte of nalatigheid van andere ingeschakelde derden. 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, het zij uit overeenkomst, het zij uit de wet, tussen La Luna enerzijds en Opdrachtgever anderzijds. Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. 

 2. Deze voorwaarden strekken me de ten behoeve van hulppersonen of medewerkers van La Luna en ingeschakelde derden.

 3. AfwijkendebedingeneneventuelealgemenevoorwaardenvanOpdrachtgevergeldenslechtsindienen voor zover deze uitdrukkelijk door La Luna schriftelijk zijn aanvaard. 

 4. Door het ondertekenen van een overeenkomst of welke andere verbintenis dan ook, gaat Opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 3: Offertes, totstandkoming en inhoud van overeenkomsten 

 1. La Luna stuurt, na persoonlijk contact, een offerte of aanbieding met een geldigheidsduur en termijn. De offerte of aanbieding dient binnen de aangegeven termijn ondertekend en geretourneerd te zijn aan La Luna. Alle door La Luna gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle overeenkomsten aangegaan tussen La Luna en Opdrachtgever hebben het karakter van een inspanningsverplichting. 

 2. La Luna kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 3. De intellectuele eigendomsrechten op de offertes en daarbij de gevoegde documenten rusten bij La Luna. Het is de (potentiële) opdrachtgever niet toegestaan om het aanbod of offerte en daarbij gevoegde documenten of teksten aan derden te verstrekken, kenbaar te maken of openbaar te maken.

 4. Vanaf ontvangst van de onderteken de en gecontroleerde offerte of aanbieding gaat La Luna met de opdracht aan de slag en zijn aan eventuele wijzigingen kosten verbonden. 

 5. Om wijzigingskosten, uwerzijds, te voorkomen dient u voordat de betaling door ons is ontvangen, onjuist vermelde gegevens op de bevestiging en/of factuur kenbaar te maken. 

 6. Indien de opdrachtbevestiging niet binnen de gestelde termijn teruggestuurd wordt, kan La Luna de beschikbaarheid van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen niet garanderen. 

 7. Bij de opdrachtbevestiging, ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor de eventuele aanbetaling. Indien deze niet binnen de vermelde termijn wordt voldaan, behoudt La Luna zich het recht voor de in de opdrachtbevestiging geboden diensten te annuleren.

 8. Degene die namens of ten behoeve van een groep natuurlijke personen de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. 

Artikel 4: Uitvoering 

 1. Opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna, alle gegevens betreffende alle factoren die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten.

 2. La Luna zal uit hoofde van haar inspanningsverplichting elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de Opdrachtgever, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

 3. De uitvoering door La Luna van een overeenkomst geschiedt op basis van de op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan La Luna verstrekte gegevens.

 4. De Opdrachtgever is gehouden La Luna tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 5: Wijzigingen en aanvullingen 

 1. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is La Luna gerechtigd deze wijzigingen/aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van Opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen/aanpassingen meerwerk tot gevolg hebben, zal dit geschieden voor rekening van Opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk worden gefactureerd.

 2. Wijzigingen in onderdelen van het evenement op verzoek van Opdrachtgever zullen door La Luna voor zover mogelijk worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen tijdig schriftelijk aan La Luna worden doorgegeven en wel uiterlijk 14 dagen voor de projectdatum. Eventuele, door de toeleveranciers, in rekening gebrachte extra kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

 3. Bij eventueel meerwerk of extra kosten voortvloeiende uit het wijzigen van tijden of locatie worden deze kosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. 

 4. De opgegeven tijden en locatie dat uiterlijk drie weken voor uitvoeringsdatum zal worden doorgegeven, is bepalend voor de facturering. De tijden en locatie kan echter tot 14 dagen voor de reservering nog worden gewijzigd met dien verstande dat de wijziging niet groter is dan 10% van de oorspronkelijk overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. 

 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 

 1. La Luna zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede Opdrachtnemer in acht nemen.

 2. De aansprakelijkheid van La Luna is beperkt tot vergoeding van directe schade in verband met gebreken in het geleverde die het deel van de factuurwaarde dat betrekking heeft op de gebrekkige diensten nooit te boven gaat.

 3. De aansprakelijkheid van La Luna zal het totale bedrag van de betreffende order nooit (extra) te boven gaan, noch de eventueel door de verzekeraar van La Luna gedane uitkering.

 4. La Luna is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolg schade en/of bedrijfsschade.

 5. La Luna is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de Opdrachtgever het heeft aangeschaft.

 6. De Opdrachtgever vrijwaart La Luna voor elke aansprakelijkheid jegens derden die verder gaat dan het bedrag van mede-aansprakelijkheid welke La Luna jegens Opdrachtgever heeft.

 7. Elke aanspraak van Opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan La Luna schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt binnen 8 dagen na de projectdag. De rechtsvordering inzake een verborgen gebrek kan na verloop van 1 jaar, te rekenen vanaf het moment van de project dag, niet meer worden ingesteld door de Opdrachtgever dan wel door diens rechtverkrijgenden.

 8. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor adequate verzekering van de reizigers, (bijvoorbeeld doormiddel van het sluiten van een reis en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering). La Luna aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van diefstal, ziekte, ongevallen, overlijden die een reiziger lijdt, al dan niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf. La Luna is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen).

 9. Opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het verzorgen van eventuele vereiste geldige reisbescheiden (geldig paspoort en/of ID bewijs) visa en/of vaccinaties. La Luna is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het ontbreken van voornoemde zaken.

 10.  De werkzaamheden die La Luna voor de Opdrachtgever verricht betreffen een inspanningsverplichting. La Luna spant zich in aan eventuele speciale verzoeken te voldoen, maar kan geen garanties daaromtrent verlenen.

 11.  La Luna aanvaardt geen aansprakelijkheid, en is niet verplicht tot enige vorm van compensatie in geval van schade als gevolg van overmacht. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Opdrachtgever 

 1. La Luna aanvaardt geen aansprakelijkheid, en is niet verplicht tot enige vorm van compensatie in geval   van schade als gevolg van overmacht. Voor zover wordt gewerkt met goederen en materialen, welke door LaLuna en betrokken derden ter beschikking worden gesteld, is Opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen in dezelfde staat weer aan La Luna te retourneren. Opdrachtgever is verplicht eventuele schade, waaronder begrepen de kosten van herstel, aan La Luna of betrokken derden te vergoeden. 

 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door La Luna georganiseerd of uitgevoerd evenement. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die La Luna als gevolg van dit handelen en nalaten van de bezoekers zal lijden.

 3.  La Luna is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het ontbreken of onvolledig zijn van vergunningen. Eventuele kosten worden aan de Opdrachtgever doorberekend. De Opdrachtgever zorgt zelf voor volledige en benodigde vergunningen.

 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van La Luna en derden. Indien de leidinggevende van La Luna constateert dat er geen veilige werkomgeving is, is La Luna gerechtigd de werkzaamheden per direct te staken en de overeenkomst te ontbinden en is La Luna gerechtigd de schade te vorderen die zij hierdoor heeft geleden.

 5. Alle mededelingen van La Luna of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever een boeking maakt verzekert hij La Luna gemachtigd te zijn deze voorwaarden te aanvaarden. De Opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden namens zichzelf en namens alle leden van de groep.

Artikel 8: Overmacht

 1. Indien La Luna door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

 2. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als La Luna als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

 3. La Luna heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor Opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. La Luna is verplicht Opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

 4. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn voor La Luna, wegens overmacht aan de zijde van La Luna en/of Opdrachtgever, is Opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door La Luna gepresteerde werkzaamheden.

 5. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een mogelijke overmacht toestand op de hoogte stellen.

 6. Indien Opdrachtgever ten tijde van de uitvoering van het evenement nalatig is gebleken in het verstrekken van cruciale informatie met betrekking tot de verzorging van het evenement door La Luna, is La Luna gerechtigd het evenement per direct te stoppen.

Artikel 9: Annuleringen door Opdrachtgever

 1. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Men kan pas spreken van annulering, wanneer deze getekend is door Opdrachtgever en in bezit is van La Luna. Bij uitstel of annulering door Opdrachtgever is deze gehouden aan La Luna een vergoeding te betalen op basis is van het navolgende percentage:
  Bij annulering in de periode liggend tussen 12 en 9 maanden voor de aanvangsdatum, 10% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). In de periode liggend tussen 9 en 6 maanden voor de aanvangsdatum, 25% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). In de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor de aanvangsdatum, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). In de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 75% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). In de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor de aanvangsdatum, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). En in de periode liggend tussen 1 maand voor de aanvangsdatum en de aanvangs- datum zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties. La Luna behoudt zich te allen tijde het recht voor om volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst te vorderen.

 2. La Luna is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten zal (kunnen) voldoen.

 3. Indien Opdrachtgever het evenement uitstelt wordt dit gezien als een annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met La Luna een nieuwe productiedatum vastgesteld wordt, waarop het evenement doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de nieuwe som.

 4. Eventuele schade geleden door La Luna naar aanleiding van het annuleren van de opdracht dient vergoed te worden door de Opdrachtgever.

 

 

Artikel 10: Prijzen

 1.  Tenzij anders vermeld, zijn al onze prijzen:
  - exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten. 
  - vermeld in Euro’s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

 2.  Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is La Luna gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld en dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

 3.  Alle prijzen die vermeld worden in de overeenkomst zijn huurprijzen en deze zaken blijven eigendom van La Luna of betrokken derden tenzij anders aangegeven.

Artikel 11: Betaling

 1.  Gelijktijdig met opdrachtbevestiging wordt door La Luna een factuur verzonden voor een aanbetaling van 20% over het totaalbedrag, welke in de opdrachtbevestiging vermeld staat. Deze dient binnen 14 dagen voldaan te zijn. De daaropvolgende factuur bestaat uit 80% van de totale projectprijs en deze dient uiterlijk 14 dagen voor het project binnen te zijn. Reizen naar het buitenland dienen per omgaande geheel vooruitbetaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 2.  Bij het niet (kunnen) betalen van de aanbetaling is La Luna gerechtigd de opdracht te annuleren en de overeenkomst te ontbinden, als gevolg daarvan is La Luna gerechtigd de schade te vorderen die zij hierdoor heeft geleden.

 3.  Vertraging of afwijkingen bij uitvoering van een overeenkomst, veroorzaakt door te late betaling van Opdrachtgever, zijn altijd voor risico van Opdrachtgever.

 4.  Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijk handelsrente plus 10% verschuldigd. Voor zover evenwel verschuldigde bedragen verband houden met door La Luna aan derden verschuldigde bedragen in verband met een overeenkomst, dan is Opdrachtgever, voor zover La Luna voor die aan derden verschuldigde bedragen wettelijke handelsrente verschuldigd is, die hogere rente aan La Luna verschuldigd.

 5.  Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht La Luna alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten kunnen door La Luna te allen tijde worden begroot op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,- exclusief BTW, onverminderd het recht van La Luna om de werkelijke kosten te vorderen indien deze hoger zijn.

 6.  De Opdrachtgever is niet bevoegd op de verschuldigde bedragen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Artikel 12: Ontbinding

 1.  Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is La Luna gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
  A. De uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of 
  B. De overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst te vorderen;
  C. Eén en ander onverminderd La Luna andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat La Luna tot enige schadevergoeding is gehouden.

 2.  In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen van rechtswege alle overeenkomsten met Opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij La Luna Opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van een deel van de betreffende overeenkomst te wensen, in welk geval La Luna zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
  A. De uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; 
  en/of
  B. Al haar eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten;
  C. Eén en ander onverminderd La Luna andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat La Luna tot enige schadevergoeding is gehouden.
   

Artikel 13: Overige bepalingen

 

 1.  Vluchtnummers en -tijden kunnen tijdens de reis veranderen. Annulering door de vliegmaatschappij of derden kunnen plaats vinden voor of tijdens de reis. La Luna is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in reisschema. Extra kosten die gemaakt moeten worden, worden doorgevoerd aan Opdrachtgever.

 2.  De eventuele kosten, te heffen door het Bureau voor Muziek-Auteursrecht (BUMA), komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 3.  Beeldmateriaal waarin gasten zichtbaar zijn mogen te allen tijde gebruikt worden voor social media tenzij specifiek vooraf aangegeven door de Opdrachtgever.

 

Artikel 14: Nederlands recht en Nederlandse rechter

 1.  Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en La Luna is Nederlands recht van toepassing.

 2.  Tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten, is de rechtbank te ’s-Hertogenbosch bevoegd te oordelen over geschillen die voortvloeien uit tussen La Luna en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

bottom of page